Våra hörnstenar 

 Alba-Camp har bedrivit verksamhet för ungdomar i närheten av Göteborg sedan 1981. Vårt mål har alltid varit att skapa ett tryggt sammanhang där vi fokuserar på och stärker det som fungerar.  Allt arbete sker i samarbete med de ungdomar vi möter med målet att öka ungdomarnas känsla av delaktighet, sammanhang och självständighet. 

På Alba-Camp får ungdomarna möjlighet att ta ansvar på samma gång som det alltid finns vuxna att ta hjälp och stöd av. Vårt grundtänk är att alltid hitta individuella lösningar utefter de behov som varje ungdom har. Möjligheten till eget boende i kombination med hög vuxennärvaro är det som gör Alba-Camp till ett annorlunda och unikt HVB-hem. Vårt bemötande och förhållningssätt präglas av respekt, ödmjukhet, tydlighet och nyfikenhet.  
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetssäkring

Vårt arbetssätt präglas av ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och vi arbetar alltid för väl fungerande kommunikation, rapportering och redovisningar. Uppdragsgivaren hålls löpande informerad, bland annat genom månadsrapporter, om vad som sker så att all information alltid är aktuell för alla parter. 

För att säkerställa kvaliteten i vårt arbete har vi utarbetat en handbok med riktlinjer, förhållningssätt samt praktisk information kring våra rutiner.
Vi har erforderliga tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som kontinuerligt genomför tillsyn i vår verksamhet.

Kvalitets-och utvecklingsarbetet på Alba-Camp är en ständigt pågående process. All personal på Alba-Camp deltar fortlöpande i utbildning och kompetensutveckling samt har regelbunden extern handledning. 

Verksamheten ska ta hänsyn till människa och miljö och ha en så låg miljöpåverkan som möjligt. I alla våra inköp ska vi välja miljöanpassade, ekologiska och rättvisemärkta produkter.